Statut

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA URZĘDU

Powiatowy Urząd Pracy działa w oparciu o ustawę z dnia 13 października 1998 roku - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 z 1998r., poz. 872 z późn. zm.) oraz ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.). Ustawa ta określa zadania państwa w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu Żywieckiego Nr 108/15/V z dnia 15 kwietnia 2015 roku. Regulamin organizacyjny określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład.

 

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu


 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
x x
(2005-12-02 12:26:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Żywiec PUP
(2020-10-21 08:46:59)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki