☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu

Niedziela 20.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kto może uzyskać status osoby bezrobotnej?

 

Status osoby bezrobotnej może nabyć osoba, która:

- nie jest zatrudniona, tzn. nie wykonuje pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą;

- nie wykonuje innej pracy zarobkowej, tzn. nie wykonuje pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia,

umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych;

- jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie

lub służbie albo innej pracy zarobkowej (w połowie wymiaru czasu pracy w przypadku osoby niepełnospraioskuej);

- nie uczy się w szkole w systemie dziennym;

- ukończyła 18 lat;

- nie osiągnęła wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych(Dz. U. z 2013 r. poz 1440 z późn. zm.);

- nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej,

renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę  albo po ustaniu zatrudnienia innej pracy zarobkowej,

zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego,

zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego;

- nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 rok Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827 oraz z 2015 r. poz. 5) o powierzchni użytków

rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym  z tytułu stałej pracy

jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;

- nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej,

chyba, że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych

nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych

ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym lub nie podlega

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie;

- nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis zgłosiła do ewidencji

gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął,

albo nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działaności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej;

- nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności,

z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;

- nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia

za pracę z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;

- nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego;

- nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych świadczenia pielęgnacyjnego specjalnego zasiłku opiekuńczego

lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek

upływu ustawowego okresu jego pobierania;

- nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w art. 70 ust. 6

- nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników

- nie pobiera na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłku dla opiekuna

 

 


 
 
ilość odwiedzin: 1935143

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X