☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu

Środa 23.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zasiłki i świadczenia przedemerytalne

Prawo do zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego

Art.150a. 1.Prawo do zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2001 roku przysługuje osobie, która do dnia 12 stycznia 2002 roku spełniła warunki do jego nabycia z zastrzeżeniem ust.2.

2. Prawo do zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego, o którym mowa w ust.1, przysługuje również osobie, która do dnia 12 stycznia 2002 roku nie spełnia warunku posiadania okresu uprawniającego do zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego, jeżeli w dniu 31 grudnia 2001 roku pobierała zasiłek dla bezrobotnych i w wyniku zaliczenia okresu pobierania tego zasiłku do okresu uprawniającego do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego uzyskałyby prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

3. Prawo do zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego przysługuje za okres od dnia spełnienia warunków do jego nabycia określonych w ustawie, o której mowa w ust.1, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2001 roku, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2002 roku, z zastrzeżeniem ust.4.

4. Osobie, o której mowa w ust.2 prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, o którym mowa w ust.1, przysługuje od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie, o ile w dniu jego złożenia spełnia warunki do nabycia tego prawa określone w ustawie, o której mowa w ust. 1, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2001 roku.

5. Osoba, o której mowa w ust. 1 i 2 może złożyć wniosek o przyznanie prawa do zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego do dnia 28 lutego 2006 roku, do właściwego dla jej miejsca zamieszkania powiatowego urzędu pracy.

6. Starosta rozpatruje wnioski, o których mowa w ust.5, wydaje decyzje oraz wypłaca z Funduszu Pracy  zasiłek przedemerytalny albo świadczenie przedemerytalne za okres do dnia 31 lipca 2004 roku.

7. Starosta po rozpatrzeniu wniosku i wypłacania zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego, za okres do dnia 31 lipca 2004 roku przekazuje dokumentację osoby uprawnionej do pobierania zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego, do organu rentowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

8. Zasiłek przedemerytalny albo świadczenie przedemerytalne, o którym mowa w ust.7,  stają się z dniem 1 sierpnia 2004 roku, odpowiednio zasiłkiem  przedemerytalnym i świadczeniem przedemerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych.

9. Zasiłek przedemerytalny albo świadczenie przedemerytalne przysługujące:

1) do dnia 31 lipca 2004 roku są wypłacane na zasadach i w trybie obowiązującym w tym okresie przez właściwy powiatowy urząd pracy;

2) od dnia 1 sierpnia 2004 roku wypłacane na zasadach i w trybie  obowiązującym w tym okresie przez właściwy organ rentowy.

Art. 150b. 1. Pracownikowi byłego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej przysługuje świadczenie przedemerytalne, jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 lipca 2004 roku spełniał warunki określone w art. 37k ust.9 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w brzmieniu obowiązującym w dniu 1 stycznia 2002 roku, z wyłączeniem wyrazów "w dniu 7 listopada 2001 roku".

2. Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje za okres od dnia spełnienia warunków do jego nabycia określonych w ustawie, o której mowa w ust.1, w brzmieniu obowiązującym w dniu 1 stycznia 2002 roku, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2002 roku.

3. Przepis art. 150a ust. 5-9 stosuje się odpowiednio.

Art. 150c. Świadczenia przedemerytalne oraz zasiłki przedemerytalne przyznane na podstawie art. 150a i 150b wypłacane są bez odsetek ustawowych.

Art. 150d. 1. Prawo do świadczeń przedemerytalnych przyznanych przez powiatowy urząd pracy na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu i ich wysokość ulega ponownemu ustaleniu na zasadach i w trybie określonym w tych przepisach na wniosek osoby uprawnionej (zainteresowanej) lub z urzędu, jeżeli po dniu przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaty tych świadczeń zostaną ujawnione okoliczności:

1) określone w  art.145 § 1 oraz art.156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego powodujące wznowienie postępowania lub stwierdzenie nieważności decyzji;

2) mające wpływ na prawo do świadczenia przedemerytalnego lub jego wysokość, zaistniałe po dniu ustalenia prawa do tego świadczenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku ponownego obliczenia przez organ rentowy wysokości emerytury dla celów ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego wskutek:

1) doliczenia dotychczas nieuwzględnionego okresu uprawniającego do emerytury, przebytego przed nabyciem prawa do świadczenia przedemerytalnego,

2) ponownego ustalenia podstawy wymiaru w myśl art.111 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub doliczenia dotychczas nieuwzględnionego dochodu - przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne lub rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa polskiego za okres, który wskazano do ustalenia podstawy wymiaru emerytury - z tym, że wysokość emerytury oblicza się przy zastosowaniu kwoty bazowej ostatnio przyjętej do obliczenia wysokości tej emerytury.

3. W przypadku ujawnienia okoliczności, o których mowa w ust.1, dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przedemerytalnych za okres przypadający przed dniem przejęcia przez  Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaty tych świadczeń dokonują powiatowe urzędy pracy według zasad określonych w przepisach o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do zasiłków przedemerytalnych.

1. Na podstawie art. 150a i 150b ustawy można wyodrębnić trzy grupy osób, które będą mogły ubiegać się o przyznanie zasiłków lub świadczeń przedemerytalnych w wyniku złożenia wniosku maksymalnie do dnia 28 lutego 2006 roku.

a) I grupa osób ubiegających się o w/w prawa zawarta w art. 150a ust.1 ustawy, który wskazuje, że prawo do zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2001 roku, przysługuje osobie, która do dnia 12 stycznia 2002 roku spełniła warunki do jego nabycia. Wskazać należy, że osoby z tej grupy zarówno obecnie, jak i w dniu spełniania warunków ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2001 roku, nie musiały być zarejestrowane i posiadać status bezrobotnego. Ważne jest to aby osoby te do dnia 12 stycznia 2002 roku spełniły warunki do nabycia prawa do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego na zasadach określonych w/w ustawie (w tym również do statusu bezrobotnego czyli np.: nie mogły być zatrudnione).

Świadczenia przyznawane będą na wniosek - na mocy art. 104 kpa dla osób, które wcześniej nie ubiegały się o to prawo lub na podstawie 154 kpa dla tych osób, które ubiegały się, ale prawa tego z pewnych względów im odmówiono.

Zgodnie z zapisem art. 150a ust.3 ustawy prawo do zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego przysługuje za okres od dnia spełnienia warunków do jego nabycia określonych w ustawie, o której mowa w ust.1, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2001 roku, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2002 roku.

Oznacza to, że prawo do grupy I do tych świadczeń będzie przyznawane za okres od dnia spełnienia warunków do jego nabycia, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2002 roku. w wysokości obowiązującej w dniu 31 grudnia 2001 roku.

W tym przypadku stronie należeć się będzie wyrównanie.

Urząd pracy zobowiązany będzie do naliczenia tego prawa i wypłacenia należnego świadczenia za okres od dnia spełnienia warunków do jego nabycia do dnia 31 lipca 2004 roku, a następnie do przekazania dokumentacji wraz z decyzją do ZUS.

Ponadto pamiętać należy, że urząd zobowiązany jest do "badania" spełniania warunków przez zainteresowanego w całym okresie, na który przyznane zostało świadczenie lub zasiłek tzn. w sytuacji powodującej utratę zawieszenia tego prawa należy te instytucje zastosować.

b) II grupa osób ubiegających się o w/w prawa zawarta jest w art. 150a ust. 2 ustawy, który wskazuje, że prawo do zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego, o którym mowa w  ust. 1, przysługuje również osobie, która do dnia 12 stycznia 2002 roku nie spełniła warunku posiadania okresu uprawniającego do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, jeżeli w dniu 31 grudnia 2001 roku pobierała zasiłek dla bezrobotnych i w wyniku zaliczenia okresu pobierania tego zasiłku do okresu uprawniającego do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego uzyskałaby prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

Oznacz to osoby, które do dnia 12 stycznia 2002 roku nie spełniły warunku posiadania okresu uprawniającego do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, ale legitymowały się statusem bezrobotnego oraz faktycznie pobierały w dniu 31 grudnia 2001 roku zasiłek dla bezrobotnych, nabędą w/w prawa po doliczeniu okresu pobierania zasiłku (zaliczyć można zasiłek nawet gdy był on przerywany np. krótkotrwałym zatrudnieniem). Do grupy tej nie zaliczą się osoby, które w dniu 31 grudnia 2001 roku nie pobierały faktycznie zasiłku np. z powodu karencji lub oczekiwania na przyznanie zasiłku (7 dni).

Zgodnie z art. 150a ust.4 ustawy osobie, o której mowa w ust.2 prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, o którym mowa w ust.1, przysługuje od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie, o ile w dniu jego złożenia spełnia warunki do nabycia tego prawa określone w ustawie, o której mowa w ust.1, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2001 roku.

Przyznanie tego prawa dla II grupy nastąpi od dnia złożenia wniosku i udokumentowania swoich praw na mocy art. 104 kpa dla osób, które wcześniej nie ubiegały się o to prawo lub na podstawie 154 kpa dla tych osób, które ubiegały się, ale prawa tego im odmówiono.

Wydana decyzja o przyznaniu prawa będzie po uprawomocnieniu przekazana do ZUS. W tym przypadku nie będzie wyrównania na rzecz strony.

c) III grupa  osób ubiegających się o w/w prawa zawarta jest w art. 150b ust. 1 ustawy, który wskazuje, że pracownikowi byłego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej przysługuje świadczenie przedemerytalne, jeżeli w okresie od dnia  1 stycznia 2002 roku do dnia  31 lipca 2004 roku spełniał warunki określone w art. 37k ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w brzmieniu obowiązującym w dniu 1 stycznia 2002 roku, z wyłączeniem wyrazów "w dniu 7 listopada 2001 roku".

Wskazać należy, że osoby z tej grupy w dniu spełnienia warunków ustawy z dnia 14 grudnia  1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w brzmieniu obowiązującym w dniu 1 stycznia  2002 roku, musiały być zarejestrowane i posiadać status  bezrobotnego, gdyż wynika to z brzmienia  art. 37k ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku, w brzmieniu obowiązującym w dniu 1 stycznia 2002 roku, z wyłączeniem wyrazów "w dniu 7 listopada  2001 roku." Ponadto osoby te na któryś dzień w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 lipca 2004 roku musiały spełniać warunki określone w art. 37k ust. 9 ustawy. Osoby te zatem muszą wykazać, iż w okresie pomiędzy 1 stycznia 2002 roku a 31 lipca 2004 roku na któryś dzień (np. 2 stycznia 2002 roku) spełniły łącznie wszystkie warunki do uzyskania świadczenia przedemerytalnego zapisane w dawnym art. 37k ust.9 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu łącznie z posiadaniem statusu bezrobotnego.

W myśl art. 150b ust. 2 ustawy prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługiwać będzie za okres od dnia spełnienia warunków do jego nabycia określonych w ustawie, o której mowa w ust.1, w brzmieniu obowiązującym w dniu 1 stycznia 2002 roku, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2002 roku.

W związku z tym prawo do tego świadczenia przedemerytalnego dla grupy III , będzie przyznawane w wysokości 120% za okres od dnia spełnienia warunków do jego nabycia, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2002 roku w wysokości obowiązującej w dniu 1 stycznia 2002 roku.

W tym przypadku stronie należeć się będzie wyrównanie.

Urząd pracy zobowiązany będzie do naliczenia tego prawa i wypłacenia należnego świadczenia za okres od dnia  spełnienia warunków do jego nabycia do dnia 31 lipca 2004 roku, a następnie do przekazania dokumentacji wraz z decyzją do ZUS.

W każdym z opisanych wyżej przypadków osoba ubiegająca się o zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne nie musi posiadać statusu bezrobotnego w dniu składania wniosku. Wskazać również należy, że w każdym z w/w przypadków nie przysługują odsetki.

Osoby zainteresowane winny złożyć wniosek o przyznanie zasiłku lub świadczeń przedemerytalnych do dnia 28 lutego 2006 roku.

 


 
 
ilość odwiedzin: 1935819

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X